Mgr. Alena Psarová, ev. č. ČAK 18671, IČO: 07838719, se sídlem Poděbradova 1581/63c, 702 00 Ostrava (dále jen „Advokátka“) zpracovává jakožto správce osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy.

 

Účel zpracování

 • Plnění smlouvy o poskytování právních služeb, včetně jejího sjednání; plnění povinností stanovených smlouvami s obchodními partnery;
 • Plnění právních povinností (zejm. povinností stanovených účetními a daňovými předpisy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace; identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů);
 • Ochrana oprávněného zájmu (ochrana práv a právem chráněných zájmů Advokátky a třetích osob – zejm. klientů Advokátky);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb prostřednictvím e-mailu (zasílání obchodních sdělení či newsletterů na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů).

 

Rozsah a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • U fyzických osob zejména: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa sídla podnikání, příp. adresa pro doručování, IČ, DIČ, kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní účet)
 • U fyzických osob zastupujících právnické osoby zejména: jméno, příjmení, titul, pracovní pozice, kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)

 

K osobním údajům jsou přiřazovány údaje týkající se smluvního vztahu (např. druh obchodu, doba plnění, apod.), K osobním údajům mohou být přiřazovány také adresní a identifikační údaje jiných osob, které se účastní smluvního vztahu, např. jiné fyzické osoby zastupující subjekt údajů na základě zákona či plné moci.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy a po jejím skončení po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností Advokátky jako správce vyplývajících ze smluvního vztahu nebo v jeho souvislosti budou uchovávány či s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy.

 

Příjemci osobních údajů

Advokátka osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným spolupracujícím advokátům nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Advokátkou, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

 

Advokátka je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci, resp. subjektům pověřených k plnění úkolů ve veřejném zájmu.

 

V případě, že je předání osobních údajů nezbytně nutné k poskytnutí právních služeb jiným poskytovatelem právních služeb, Advokátka postupuje v souladu se zákonem o advokacii, dle kterého je advokát při poskytování právních služeb vázán povinností mlčenlivosti.

 

Zdroje, ze kterých osobní údaje pocházejí

Vedle osobních údajů poskytnutých přímo subjektem údajů jsou osobní údaje získávány z veřejně přístupných evidencí, rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, administrativní registr ekonomických subjektů, katastr nemovitostí, apod.).

 

Způsob zpracovávaných osobních údajů

Zpracování osobních údajů správcem probíhá manuálně v listinné podobě i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

 

Použití souborů cookie

Při návštěvě webových stránek se do prohlížeče ukládají informace v podobě souborů cookie (malé textové soubory). Do těchto souborů se ukládají údaje o tom, jak stránku používáte (identifikátory, datum návštěvy atd.). Využíváním cookie usnadňuje používání webových stránek. Ukládání cookie lze zabránit a již existující cookie lze smazat prostřednictvím odpovídajících nastavení prohlížeče. Funkce nápovědy u většiny prohlížečů vysvětlí, jak lze tato nastavení provést. Pokud budou cookie deaktivovány, nebudete možné využívat všechny prvky webové stránky. Většina novějších webových prohlížečů nabízí možnost kontroly uložených cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Každý prohlížeč má toto nastavení jiné. 

Pokud chcete více informací o souborech cookie nebo chcete vědět, jaké cookies máte uložené ve vašem zařízení a jak je spravovat a mazat, navštivte tuto webovou stránku www.allaboutcookies.org

Detaily o cookie na webových stránkách vycházejí z kategorií cookie, které naleznete v příručce Mezinárodní obchodní komory, podle níž se cookies dělí do následujících kategorií- Nezbytně nutné (Strictly Necessary), výkonnostní (Performance), funkční (Functionality) nebo cílené (Targeting).

Nezbytně nutné cookie (Typ 1) – základní cookie jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky plnily své základní funkce. Tyto soubory cookies umožňují navigaci na stránkách a použití požadovaných prvků, např. přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Bez těchto cookies není možno poskytovat služby, které umožňují provoz webových stránek.

Výkonnostní cookie (Typ 2) – výkonnostní (analytické) cookie týkající se výkonu shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem návštěvníci používají webové stránky. Tyto soubory cookies ukazují, jak probíhá interakce mezi návštěvníky a  webovými stránkami, neboť poskytují informace o navštívených oblastech, o čase stráveném na stránkách a o výskytu případných problémů, např. chybových hlášení. Tyto informace pomáhají zlepšit výkon webových stránek.  

Funkční cookie (Typ 3) – Tyto cookie umožňují vylepšování komfortu a účinnosti webových stránek a zpřístupňují nejrůznější funkce. Ve funkčních cookie lze například uložit jazyková nastavení. 

Cílené cookie (Typ 4) – tyto cookie se používají pro znázornění reklamy, která je relevantní pro uživatele a jeho zájmy. Tyto cookies lze také použít pro uložení a měření efektivity reklamní kampaně, se kterou se zákazník seznámil během návštěvy konkrétních webových stránek. Díky tomu lze také lépe komunikovat s potenciálními inzerenty.

 

Cizí cookie

Během prohlížení webových stránek vám mohou být zasílány cookies(s) z daných webových stránek, ale i z webových stránek spravovaných jinými organizacemi (cizí cookie neboli cookie třetích stran). To je, například, případ pluginů pro sociální sítě Google+ a LinkedIn. Jsou součástí webové stránky, generují je přímo tyto weby a vkládají do na navštívené stránky. Pluginy jsou obvykle určeny pro sociální sítě ke sdílení obsahu těchto sítí. 

Přítomnost těchto pluginů na webové stránce znamená přenos cookie tam a zpět mezi webovými stránkami třetími stranami. Veškeré informace, které shromáždí třetí strany, budou podřízeny zásadám ochrany soukromí těchto stránek.

  

Google analytics

Advokátka na svých webových stránkách používá některé nástroje služby Google Analytics, kterou poskytuje Google, Inc. („Google“), pro analýzu návštěvnosti webu.

Google Analytics jsou cizí cookie, které se shromažďují a zpracovávají anonymně pro potřeby monitorování prohlížení a zvýšení efektivity navigace (výkonnostní cookie).

Analytics cookie se používají ke shromažďování informací, které pomáhají zjistit, jakým způsobem návštěvníci využívají webové stránky a jaké jsou jejich preference, ovšem anonymně (mezi shromažďovanými informacemi je IP adresa uživatele). Google Analytics tyto informace shromažďuje a zpracovává proto, aby z nich následně sestavil statistické přehledy o využití webových stránek.

Webové stránky nevyužívají nástroj Google Analytics k monitorování ani ke shromažďování osobních údajů ani jiných informací, které by mohly vést k identifikaci návštěvníků webových stránek. Webové stránky nedovolují provádět operace tohoto typu třetím stranám. Google nepřiřazuje IP adresy k žádným jiným údajům, které vlastní, ani se nepokouší přiřadit žádné IP adresy k žádným identitám uživatelů webových stránek. Google může tyto informace postoupit třetím stranám, jestliže to nařizují právní předpisy nebo jestliže třetí strany zpracovávají tyto údaje pro potřeby a ve jménu společnosti Google.

Podrobnější informace o cookie nástroje Google Analytics naleznete na webových stránkách Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Jestliže si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďované pomocí nástroje Google Analytics, máte možnost nainstalovat si do svého prohlížeče přídavný doplněk (add-on), tzv. Google Analytics opt-out, z následujícího odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs

 

Práva subjektu údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • Právo na opravu osobních údajů znamená, že subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
 • Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, pokud se zpracování provádí automatizovaně. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů nebo s právnickou osobou zastoupenou subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

Pro uplatnění práv je možné se obrátit na Advokátku písemně na adrese jejího sídla, elektronickou poštou na adrese ipc@psarova.cz nebo datovou schránkou ID DS: v6dw3yc.

 

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je Advokátka oprávněna účtovat za realizaci daného práva přiměřený poplatek, případně jeho realizaci odmítnout.

 


Copyright © BMI SYSTEM s.r.o. 2024